Naslovica Ukorak s vremenom Jedinstveno slavlje u Napretkovom domu u Mostaru
Jedinstveno slavlje u Napretkovom domu u Mostaru Ispis E-mail

U prepunoj dvorani - i u hodniku Napretkova doma u Mostaru, u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva 'Napredak' u Mostar i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predstavljena je nova knjiga 'Admiralovi zapisi 2 - Što je istina' autora Davora Domazeta Loše.

A. Kratko izvješ?e:

Predstavljena knjiga Admiralovi zapisi 2. razotkriva Što je istina?

U prepunoj dvorani - i u hodniku Napretkova doma u Mostaru, u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva 'Napredak' u Mostar i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predstavljena je nova knjiga 'Admiralovi zapisi 2 - Što je istina' autora Davora Domazeta Loše, posjetitelji su mogli uživati u izvrsnom programu. Promotor je bio fra Andrija Niki?, dok je moderatorica programa bila književnica Anita Martinac, a u glazbenom dijelu nastupila je klapa „Dobrkovi?i".

Ova knjiga Što je istina? nije knjiga o jednom hrvatskom admiralu iako nosi naziv Admiralovi zapisi 2, nego je ovo knjiga o svjetskoj neizvjesnoj geopoliti?koj zbilji u drugom desetlje?u 21. stolje?a. Ovo je knjiga o zabludama hrvatskih politi?kih dužnosnika, njihovim lutanjima, njihovoj slijepoj poslušnosti briselskoj „kuli babilonskoj". Ovo je knjiga o istini jer ?e nas istina osloboditi, kazano je u proslovu ove iznimno zanimljive knjige koju je autor do?arao u slikovitoj i interesantnoj prezentaciji.

Davor Domazet Lošo hrvatski pisac, politi?ar, vojni strateg i admiral u mirovini i sa svojim novim djelom uspio je otvoriti probuditi i proširiti interesiranje javnosti. Na sebi svojstven na?in kao izvrstan predava? na?eo je teme koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, te i na samom predstavljanju probudio volju za ?itanjem nove knjige.

Autor je knjigu posvetio sv. Alojziju Stepincu, mu?eniku Katoli?ke crkve, svecu nade koji je snagom Kristove ljubavi pobijedio crvenog zmaja na Istoku i crnu zvijer na Zapadu, napisano je u knjizi. Polako i ?injeni?no Admiral razobli?ava svjetonazorske oglede, iskrivljene, jednostrane, prešu?ivane, pristrano tuma?ene, a potom pretakane u povjesnice kako bi tako iskrivljeni i zamaskirani došli u u?ionice od osnovne, preko srednje škole do fakulteta. Uvjerljiv primjer takve rabote zloga može poslužiti hrvatski slu?aj „povijesnih" prikaza Bleiburga, Križnog puta, Tita, Stepinca, boljševizma i naravno neizbježnog antifašizma. Indoktrinirano komunisti?ko i jugoslavensko vi?enje suprotno ?injeni?nom stanju danas dobiva posve druga?iju sliku. Krvava pozadina tih doga?aja, zlo?ina?ka narav protiv Boga i protiv ?ovjeka više se ne može skrivati, a procese spoznaje o njima zaustaviti.

Ina?e, Davor Domazet Lošo je odlikovan je mnogim priznanjima, a do sada je napisao i objavio nekoliko djela, me?u kojima je 'Gospodari kaosa', 'Hrvatski Domovinski rat', te 'Admiralovi zapisi ili o pobjedi i ljubavi'.

B. Upozorenje na obiteljsko osobne zasluge

Predsjednik Napretka i Akademije je, nakon pozdrava nazo?nih, uputio rije?i zahvalnosti i priznanja admiralu Davoru Domazetu Loši.

Uz ostalo fra Andrija je rekao: „Admirale pobjedni?e vojske, dobro došli me?u ?asne potomke svojih pre?a - hercegova?kih bogoljuba, rodoljuba i domoljuba. Vi ste svjedok ponovnog oslobo?enje ve?eg dijela hrvatskog naroda i stvaranja Republike Hrvatske. Iz posljednjih godina, na temelju objavljenih knjiga, javnih nastupa, i vlastitih Zapisa, saznali smo i uvjerili se da Vaše SNAŽNE RIJE?I JA?AJU! Vi, u posljednjem desetlje?u, gotovo jedini otvoreno govorite i pišete o velikosrpskoj ideji koja se je nakon neuspjele oružane agresije pretvorila u diplomatsku, naglašavaju?i da je središte svega zla politi?ki London (grad najmra?nijih umova u povijesti civilizacije). Nažalost, to rijetki predvodnici hrvatske politike prihva?aju.

B. 1.Korijeni Davora Domazeta Loše

Domazeti su, prema rezultatima istraživanja Nikole Mandi?a, u srednjem vijeku bili nastanjeni u Raškoj Gori. I danas se jedan zaselak Raške Gore naziva Domazeti, koji tako u svom imenu ?uva uspomenu na nekadašnje hrvatske žitelje Domazete, koji su se tijekom svoje duge povijesti raselili. [1]

Nakon što je 1688. godine oslobo?ena Sinjska krajina od Turaka, veliki broj hrvatskog katoli?koga naroda iz Hercegovine prebjegao je na oslobo?eno podru?je pod vodstvom fra Frane Marinovi?a iz Dobroga Sela u Brotnju, fra Šimuna Cvitkovi?a iz Cima i fra Tome Knezovi?a iz Rasna. Me?u brojnim prebjezima koji su dobili zemljište za obradu nalazili su se i neki Domazeti:

U Satri?u kod Sinja dobili su zemljište Luka, sin Markov, i Cvitko pok. Marka. U Zelovu su dobili zemljište: Mate, sin pok. Marka, Nikola pok. Marka i Vidan, sin pok. Grgura.[2]

Prema popisu stanovništva u Republici Hrvatskoj iz 1948. godine Domazeti su na podru?ju Sinja bili nastanjeni u sljede?im mjestima i brojem domova: Satri?u 12 domova, Zelovu 22, Bristvici 5, Crivcu 7, Suha?u 2, Sinju 2 i Splitu 7 domova. Osim ovih oko Sinja, tom su prigodom 1948. godine Domazeti imali u Metko vi?u 2 i Dobranju kod Metkovi?a 2 doma?instva.[3]

Drugi su Domazeti, nešto kasnije nego oni što su otišli u Sinj, napustili Rašku Goru odselivši prema Derventi negdje oko 1730. godine i nastanivši se u selima: Modranu, Velikoj, Plehanu i So?anici gdje su se nalazili njihovi brojni potomci do Domo­vinskoga rata 1992.-1996. godine.[4]

?ini se vjerojatnim da su Domazeti, koji se spominju u popisima 1742. i 1768. godine, odselili: neki na podru?je Dervente, a drugi u Dobranje i Metkovi?. Otišli su iz Batina kod Posušja i Pribinovi?a kod Širokoga Brijega.[5]

B.2.Admiral Davor Domazet Lošo

Ve?erašnji naš gost admiral Davor Domazet Lošo je jedan od potomaka raškogorskih Domazeta koji su se nastanili u blizini Sinja. Sudionik ve?erašnjeg razgovora o strategiji domoljublja i rodoljublja, jest svjedok stvaranja hrvatske stvarnosti iz 1990-tih godina, admiral Davor Domazet Lošo.

Davor je ro?en 1. svibnja 1948. godine u Sinju. Nakon karijere u Ratnoj mornarici JNA (završio je sve jugoslavenske vojne škole, uklju?uju?i i glavnu, Ratnu školu), prebjegao je u nastaju?u Hrvatsku vojsku u ?inu kapetana bojnoga broda.

Kao dragovoljac Hrvatskog obrambenog rata na po?etku srpnja 1991. postao je ?lan Zbora narodne garde. Uklju?en je u vojne operacije i organizira ustroj vojne obavještajne službe. Bio je na?elnik Obavještajnog odjela i na?elnika odjela za uporabu Hrvatske vojske u Upravi za strateška istraživanja. Na dužnost na?elnika Obavještajne uprave Glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske imenovan je 5. prosinca 1992. U ?in kontraadmirala promaknut je 28. svibnja 1994. Dužnost na?elnika Glavnog stožera oružanih snaga obnašao je od studenog 1996. do listopada 1998. U ?in admirala promaknut je 10. ožujka 2000. godine. Nakon potpisa pisma dvanestorice generala hrvatskoj javnosti, u kojem se tražila zaštita vrjednota i dostojanstva Obrambenog- Domovinskog rata, predsjednik Stjepan Mesi? ga je umirovio 20. rujna 2000. godine. U toj sje?i generale smijenjen je i admiral Davor Domazet Loše, nakon prosvjedne izjave u kojoj se predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi? optužuje za sudjelovanje u trivijalizaciji i kriminalizaciji Obrambenog-Domovinskoga rata.

Admiral Davor Domazet Lošo je sudionik i planer glavnih vojnih operacija Oružanih Snaga RH od po?etaka do svršetka Obrambenog-Domovinskog rata. Uz generala Antu Gotovinu admiral Domazet Lošo je jedan od glavnih zapovjednika bojišnica i bojnih hrvatskih podru?ja. Sukreator je operacija Bljesak, Oluja, Južni potez..., razbio protivni?ke obavještajne strukture, te doprinio prodoru u protivni?ki tabor. U brojnim prosvjedima admiral Lošo je uo?io i dijagnosticirao "spontane prosvjede" koji imaju za cilj: potpunu destabilizaciju Republike Hrvatske, njeno uništenje, te stvaranje nove Velike Srbije koja bi valjda trebala biti država, nove Pravde. Da se to ne dogodi trebao bi admiral Loše ?eš?e nastupati na TV ekranima i nastaviti dopunjavati svoje Zapise.

Stru?ne radove iz podru?ja takti?kog i operacijskog umije?a, vojne strategije i op?e strategije te geostrategije i geopolitike objavljuje ve? pune ?etrdeset i tri godine. Na vojnim i civilnim školama i u?ilištima predaje teoriju umije?a ratovanja.

Pisac Davor Domazet Lošo objavio je osam knjiga.

Admiral Davor Domazet Lošo je nositelj dvanaest hrvatskih odli?ja.

B.3.Admiralovi zapisi – objavljivanje istine

Ova knjiga Što je istina?, kao i njezina prethodnica O pobjedi i ljubavi, nije knjiga o jednom hrvatskom admiralu iako nosi naslov Admiralovi zapisi svezak 2., nego je ovo knjiga o svjetskoj neizvjesnoj geopoliti?koj zbilji u drugom desetlje?u 21. stolje?a. Ovo je knjiga o zabludama hrvatskih politi?kih dužnosnika, njihovim lutanjima, njihovoj slijepoj poslušnosti briselskoj kuli babilonskoj. Ovo je knjiga o istini jer ?e nas Istina osloboditi – rekao nam je Isus. Ovo je knjiga koja nazna?ava da je nepredvidljiva i neuravnotežena, fraktalna geopoliti?ka geometrija u 21. stolje?u prouzro?ila novi oblik rata - asimetri?ni rat. Ovo je knjiga koja polako i ?injeni?no razobli?ava svjetonazorske oglede, koji su iskrivljeni, jednostrani, prešu?ivani, pristrano tuma?eni, a potom pretakani u povjesnice kako bi iskrivljeni i zamaskirani došli u u?ionice od osnovne, preko srednje škole, do fakulteta. Uvjerljiv primjer takve rabote zloga može poslužiti hrvatski slu?aj "povijesnih" prikaza Bleiburga, Križnog puta, Tita, Stepinca, boljševizma i naravno neizbježnog antifašizma. Indoktrinirano komunisti?ko i jugoslavensko vi?enje suprotiv ?injeni?nom stanju danas dobiva posve druk?iju sliku. Krvava pozadina tih doga?aja, njihova zlo?ina?ka narav protiv Boga i protiv ?ovjeka, više se ne može sakriti, a proces spoznaje o njima zaustaviti. Ovo je knjiga koja zbori da je kona?ni cilj svih revolucija - od ?ovjeka u?initi životinju - kako bi na kraju povijesti postao savršeni rob. Ovo je knjiga koja do u tan?ine oslikava što je, kako je nastala i koji su ciljevi operacije Put o?ajnika, ili takozvane migrantske krize. U knjizi se pokazuje da je plan ove operacije napisan davno prije, a cilj mu je da suverene europske države sljedno izgube dio svoga suvereniteta kako bi ih se svelo na komune - municipalnu samoupravu. ?itatelj ?e u knjizi lako prepoznati da je migrantska kriza rat koji nema po?etka, nema kraja, nema bitke, nema bojišnice, nema vojnika.

Hrvatska i BiH su bile žrtve srpske agresije. Hrvatska i Bosna i Hercegovina su pobijedile u ratu, ali se hrvatski i bošnja?ki politi?ari ne znaju pobjedni?ki ponašati. To ne zna?i ponašati se trijumfalisti?ki. Ono što mi zovemo Domovinski rat je naj?iš?i rat u povijesti. Oluja je naj?iš?a operacija u povijesti ratovanja, operacija koja je u zapadnoj Bosni, odnosno Biha?u sprije?ila pet puta ve?i genocid od onog u Srebrenici.

Hrvatska politika to ne zna re?i, dok Srbi u Srbiji i BiH 5. kolovoza govore kako su oni najviše nastradali i da su najviše protjerani u ratu, a koji je ustvari bio njihova agresija na Hrvatsku i BiH – naglašava Admiral. On kaže da je to ono što politika u Hrvatskoj i BiH nemaju, odnosno da se hrvatski i bošnja?ki politi?ari povla?e na napade iz Srbije i srpskih politi?ara iz bh. entiteta Republika Srpska.

Ova knjiga upozorava da Europa nema izbora, ili ?e ponovno postati kontinent krš?ana od Atlantika do Urala ili je ne?e biti. Tre?ega nema! Ovo je knjiga koja s pravom završava nadom. Na njezinu kraju piše: Kad je izgledalo da svijetu prijeti uništenje i da je veliki Zmaj pobijedio grade?i civilizacije bez Boga, šire?i kult novca i užitka, zavode?i umove ohološ?u i zabludama, ranjavaju?i duše grijehom i zlom, ?ine?i srca sebi?nima i punima mržnje, kvare?i sve narode hedonizmom - bit ?e okovan tisu?u godina snagom vjere.

Snagom Kristove ljubavi i crvenom zmaju na Istoku i crnoj zvijeri na Zapadu ponestat ?e mo?i. I zato je ova knjiga posve?ena sv. Alojziju Stepincu, svecu mu?eniku, svecu nade...[6]

B.4.Umjesto zaklju?ka

Kako znate Admiral Davor Domazet Lošo je živi stup, istiniti svjedok, strateg vojnih akcija Republike Hrvatske. Uz svoj nemjerljiv doprinos Republici Hrvatskoj svojim dolaskom u Mostar on obnavlja hodo?asni?ki put svojih pre?a koji su 1688. iz Raške Gore napustili svoje posjede i ozemlje te se uputili u nepoznato. Zaustavili su se kod Sinja. Onda pješice, a ve?eras je njihov potomak k nama došao u automobilu.

Kad je rije? o Obrambenom-Domovinskom ratu, podsje?am da je tijekom Obrambenog rata u Hrvatskoj poginulo 12.637, a ranjeno više od 20.000, dok je na teritoriju Bosne i Hercegovine poginulo 9.639, a ranjeno 14.563 Hrvata. To je poznato široj javnosti, Ali, da ih je od ukupnog broja poginulih i ranjenih u Hrvatskoj, više od 60% podrijetlom iz Hercegovine. To rijetki znaju! Nakon svega u što je toliki postotak Hrvata iz Hercegovine ugradio svoje živote za Republiku Hrvatsku: nakon ostvarenja Republike Hrvatske, nakon blistave pobjede za nacionalnu slobodu, nakon sveop?eg nacionalnog ponosa, od 3. sije?nja 2000. pa tijekom minulih godina u stvorenoj Državi hrvatski, brojni su osporavali Hrvatima iz Hercegovine njihove zasluge, pa katoli?ki narod u Herceg-Bosni živi u neizvjesnosti, nesigurnosti, bez vidljiva poboljšanja, perspektive i orijentacije. Hrvati žive u iš?ekivanju nekih stranih kredita i rasprodaji još preostalih vrijednih nekretnina, živimo u vremenu pustih obe?anja, novinarskih afera, režiranih skandala i gaženja svih nacionalnih interesa i vrednota. Uvjereni smo da živimo u neokomunisti?koj atmosferi. Gotovo petnaestak godina živimo sve manje u priželjkivanoj slobodnoj Domovini, a sve više u Obe?anoslaviji. A sve je manje i manje Hrvata u BiH. Prisjetimo se, a neka i drugi ne zaborave: „Bošnjaci su protjerali 170.000, a Srbi 160.000 Hrvata – ukupno 330.000. da bi o?istili prostore za sebe."[7]

Dragi moji! Hvala vam što ste došli na ovaj susret koji u?vrš?uje našu nadu. Admiral nam dolazi vratiti nadu, a mi znamo, da je i admiral dosta omalovažavanja i nepriznavanja doživio i nadživio. Prisje?aju?i se povijesnih okolnosti i suvremenih doga?anja znamo da ve?ega zla od zatiranja ne?ijeg imena nema. Davor Domazet Lošo nije bio niti jest nitko i ništa, i zauvijek ?e biti za dvije glave ve?i od svih onih koji su se prema njemu kao da ga nikad nije bilo ponašali i ponašaju.[8]

C. Prijateljsko druženje

Nakon jednosatnog Admiralova predavanja uslijedila je dodjela Zahvalnica.

Prvu Zahvalnicu s porukom: „... U ku?i znanja i umjetnosti svako je slovo glas duha, uma i srca, svaka je rije? klju? za mudrost, poniznost i slavu ljepote života" dobio je admiral Davor Domazet Lošo, a potom i sudionici.

D. Prijateljski razgovor

Nakon potpisanih knjiga Admiral se, o?ito prezadovoljan, našao me?u svojim posjetiteljima i zadržao uz ?ašicu razgovora.

Dosta toga zabilježeno je i na priloženim slikama. Rastali smo se u nadi skorog ponovnog susreta.

 

Anita M. i Andrija N.

Mostar, 7. velja?e 2018.

 

 


 

[1] Usp. Nikola Madni?, Podrijetlo hrvatskih rodova sjeverne okolice Mostara, Mostar, 2005., str. 131.

[2] Prof. fra Josip Soldo: Sinjska krajina u 17. i 18. stolje?u, knjiga druga.

[3] Leksik prezimena Republike Hrvatske, str. 135 u izdanju Nakladnog zavoda Matice hrvatske u Zagrebu.

[4] Dr. fra Andrija Zirdum: Plehan, str. 92.

[5] Nikola Mandi?, Podrijetlo hrvatskih rodova sjeverne okolice Mostara, Mostar, 2005., str. 131.

[6] https://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-22090

[7] Za protjerane usp.Zoran Kreši?, Analiza: Dvadeset argumenata koji pobijeju tvrdnje Bakira Izetbegovi?a, Ve?ernji list, 6.2. 2018., str.3.

[8] Prisjetimo se Mesi?eva umirovljenja 12 generala HV-a Mesi?a 2000. godine. https://kamenjar.com/pismo-12-generala/ - https://kamenjar.com/predsjednica-cim-sletim-veceras-potpisat-cu-razrjesenje-domazeta-lose/